NOTULEN LEDENVERGADERING 10 MEI 2017

 

Aan                : Leden Huurdersvereniging Dinteloord

Onderwerp    : Notulen Algemene Ledenvergadering

Datum            : Woensdag 10 mei 2017

Locatie           : Grote Zaal Hervormd Centrum, Westvoorstraat 18

Aanvang       : 19.30 uur

Archief           : Notulen alv 2017.05.10

 

Aanwezige bestuursleden :

René Visser, Piet Karman, Ad Sinnema, Patricia Visser (ambtelijk secretaresse).

Aanwezige leden :

De dames J. de Hoog, J. de Hooge, P. Strootman, A. Gijzen, M. Sulkers, C. Sinnema, E. Visser, de heren J. Sulkers, M. van Zundert, de fam. A. Noordijk, fam. J. v.d. Berg, fam. L. Ligtenberg.

Aanwezige gasten :

Anne Hart (Woonkwartier) en Elly Brouwer (RvT Woonkwartier) en Martin Meulblok (gemeente Steenbergen, later)

Afwezig met kennisgeving :

Mevr. A. Jongbloed (bestuur), T. v.d. Ham. Mevr. H. van Drongelen is afwezig zonder kennisgeving.

 

1.    Opening

De voorzitter, René Visser opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. In het bijzonder Anne Hart en Elly Brouwer. Bij de opening vertelt hij dat de agendapunten 3 en 6 bij 3 behandeld worden en hij agp. 9 wil splitsen in 9A. 20 jaar HVD en 9B. Presentatie resultaten achterbanraadpleging. De vergadering gaat hiermee akkoord en de agenda wordt daarmee vastgesteld. René voegt nog toe dat iedereen die zijn of haar e-mail adres op de presentielijst vermeld, een verslag van deze vergadering ontvangt.

 

2.    Notulen ledenvergadering 28 april 2016

De notulen worden blad voor blad doorgenomen en vastgesteld zonder op of aanmerkingen met dank aan Patricia.

 

3.    Secretarieel jaarverslag 2016

(samen met agp. 6)

René leest het hele verslag en de aanvulling voor en legt uit dat het de bedoeling was om dit jaarverslag op de achterkant van de agenda van deze ledenvergadering te drukken maar dit doordat we geen “eigen” Nieuwsbrief meer uitbrachten helaas niet meer lukte.

Rien van Zundert twijfelt eraan of er minder vluchtelingen/statushouders gehuisvest moesten worden in Dinteloord, René vertelt dat er vanuit de gemeente is meegedeeld dat er minder vluchtelingen zijn gekomen dan vooraf rekening mee werd gehouden. In dit verband, waarbij de verhuurders Woonkwartier(Dinteloord) en Stadlander(Steenbergen)

met de gemeente Steenbergen overeen gekomen waren geen woningen te verkopen maar te reserveren voor statushouders meldt Elly Visser dat er in Steenbergen huizen van Stadlander langere of kortere tijd te koop hebben gestaan. Voor het overige zijn er geen vragen of opmerkingen.

 

4.    Financieel verslag 2016

–  verslag kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaande uit de heren H. van de Berg en M. van Zundert

                                                                                  -1-

hebben de stukken ingezien en verlenen décharge aan penningmeester Piet Karman. Ze vonden dat alles er keurig uit zag. René dankt Dhr. Van de Berg en Dhr. Van Zundert voor bewezen diensten aan de vereniging en geeft aan dat er geen nieuwe kascontrolecommissie meer nodig is omdat iedereen nu gratis lid is, er dus geen contributie meer betaald wordt en er daardoor ook geen controle vanuit de leden meer nodig is omdat we nu jaarlijks verantwoording afleggen aan Woonkwartier middels een financieel jaarverslag.

 

5.    Bestuursverkiezing :

Hoewel Hennie van Drongelen er vanavond om de een of andere, het bestuur onbekende reden niet is, nemen we hierbij afscheid van haar en spreekt René lovende woorden over haar. Hij waardeert haar o.a. om haar houding gedurende de 6 jaar dat ze algemeen bestuurslid geweest is en de wijze waarop ze hem af en toe symbolisch tot de orde riep als hij minder complimenteus was over minister Blok. Er zal in kleine kring afscheid van haar genomen worden.  Voor het eerst sinds jaren heeft zich een kandidaat voor het bestuur aangemeld en daar zijn we heel blij mee. Haar naam is Melanie Sulkers – Ernest en zij zal de gemiddelde leeftijd van het bestuur flink omlaag brengen. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld en daarmee is Melanie vanaf dit moment algemeen bestuurslid en René heet haar van harte welkom en wenst haar veel succes. Piet Karman(penningmeester) en Ad Sinnema (vice – voorzitter) zijn periodiek aftredend en worden bij acclamatie herkozen. Ook zij worden veel succes gewenst.      

 

6.   Jaarverslag 2016 nader uitgelegd

Is reeds bij agendapunt 3 behandeld.

 

7.   Stand van zaken m.b.t. de samenwerking met de twee andere huurdersorganisaties van Woonkwartier.

Zoals U reeds bij de presentatie van het jaarverslag 2016 verteld is zijn we nadat de fusie tot Woonkwartier afgerond was met onze collega’s uit Oudenbosch en Zevenbergen in gesprek gegaan over hoe we verder wilden: Doorgaan als 3 aparte huurdersorganisaties of kijken of het mogelijk is om samen één sterke huurdersorganisatie voor alle 9000 huurders te vormen. Daartoe zijn we begonnen met het naast elkaar leggen van de statuten van de drie ho’s. De consulent van de Woonbond heeft deze kritisch bekeken, de overeenkomsten en de verschillen op een rij gezet en ons daarover geadviseerd. Beoogde start van de samensmelting tot 1 vereniging is 1 januari 2018 en tijdens een bijeenkomst kregen wij twee varianten voorgelegd. Een variant is een vereniging met 1 hoofdbestuur en 3 lokale afdelingen zoals die er nu ook zijn en de andere is een stichting met dezelfde samenstelling. Nadeel van de stichtingsvorm is dat er dan geen leden meer zijn en Rien van Zundert vraagt dan ook of daarmede de belangen van de huurders nog wel goed behartigd zullen worden. Uiteraard zijn we ons van dit nadeel bewust en daarom laten we de Woonbond, die ook juristen in dienst heeft, hier speciaal naar kijken. Om de huurdersvereniging in zijn huidige vorm te ontbinden moet er een extra ledenvergadering uitgeschreven worden en dan zal dit onderdeel van de “ombouw” uiteraard ook aan de orde komen. Hoofddoel is en blijft het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de achterban, dus alle huurders.

 

8.   Pauze

                                                                                 

 

 

9a.   Huurdersvereniging Dinteloord 20 jaar jong – wat heeft het ons gebracht?

1997 : Op 2 juni 1997 passeren bij notaris Cornelissens in Fijnaart en Heijningen de statuten en het huishoudelijk reglement van de per 1 april 1997 opgerichte HVD.

de Huurdersvereniging Dinteloord werd opgestart vanuit het eerder gevormde bewonersplatform dat ontstaan was toen de bouwvereniging en de gemeente Dinteloord gefuseerd waren tot Woningstichting Dinteloord. Het bleek een zeer hecht bestuur te zijn want pas in 2014 en 2015 traden de laatste leden van het eerste bestuur af, beiden om gezondheidsredenen.

Belangrijke zaken die in de 20 jaar van ons bestaan langs gekomen zijn:

De afbraak en nieuwbouw van de Popstraat. De huisjes van net na de oorlog waren door veel bewoners omgetoverd tot ware paleisjes, ook omdat de huur destijds vrij laag was. Door het goed uitgebalanceerde sociaal plan dat we met WSD af sloten is de ingrijpende operatie vrijwel probleemloos verlopen, is er een prachtige nieuwe wijk ontstaan en zijn de bewoners die destijds aangaven terug te willen ook echt allemaal terug gekomen in de hen zo vertrouwde buurt.

Een ander belangrijk item wat uit die tijd stamt is ZAV, wat staat voor Zelf Aangebrachte Verbeteringen / Veranderingen. Dit systeem bestond in de Randstad al, maar door de vele verbeteringen en veranderingen die de bewoners in de Popstraat aan hun huizen gedaan hadden, werd het nu ook in Dinteloord een “hot” item. In West Brabant liep WSD er zelfs mee voorop en toen Noud Smulders bij een regiobijeenkomst voor huurdersverenigingen georganiseerd door de HVD er een presentatie over verzorgde waren een heleboel besturen van andere clubs er dusdanig van onder de indruk dat hij die presentatie nog een aantal keren heeft moeten doen bij andere verhuurders. Ook bij de fusie voor de vorming van Woonkwartier zijn ze leidend geweest aangezien de andere fusiepartners nog niet zo ver waren als wij hier.

Een paar andere leuke feitjes over Huurdersvereniging Dinteloord :

De afgelopen 10 jaar is het ledenbestand vrij stabiel geweest, gezien onderstaand overzicht:

Augustus 2007 254, september 2011 246, november 2013 264 en mei 2016 260.

De bestuursactiviteiten steken daarbij schril af. Die zijn van 2010 tot nu meer dan verdubbeld. De voornaamste oorzaken hiervoor zijn de fusiebesprekingen in 2015 en de invoering van de nieuwe Woningwet in hetzelfde jaar. Hierbij zijn huurdersverenigingen volwaardig partner bij de zogenaamde prestatieafspraken die gesloten worden door woningcorporaties en gemeenten.

2010   100

2011   121

2012   136

2013   118

2014   146

2015   181

2016   224

 

We zijn dan ook bijzonder blij dat we in Melanie Sulkers een nieuw bestuurslid kunnen begroeten zodat we de taken over zoveel mogelijk bestuursleden kunnen verdelen.

 

9b. Presentatie enquête

       Dit gebeurt aan de hand van een Power Point presentatie en hieruit blijken o.a. de volgende feiten :

750 huurders aangeschreven, 120 gereageerd. Dit is 16%, lijkt niet veel, is het wel.

      Hiervan heeft ruim 75% aangegeven in een digitaal panel plaats te willen nemen, wat

                                                                                 

het voor de HVD of zijn rechtsopvolger mogelijk maakt over actuele zaken op zowel

woongebied als leefbaarheid met haar achterban van gedachten te wisselen.

Gebaseerd op leeftijd doen de oudere huurders het prima van de 120, is 78 % 55 jaar of ouder, waarvan 59 % 65 jaar of ouder. Slechts 2 procent van de respondenten is jonger dan 35.Dit is een teken dat Dinteloord stevig aan het vergrijzen is, of dat de jeugd het te veel moeite vindt om de enquête in te vullen.

Andere, opvallende zaken zijn de in verhouding met het landelijk beeld veel kleinere groep huurtoeslagontvangers. Slechts 32 % ontvangt dit en landelijk is dat 47 %. 67 % ontvangt geen huurtoeslag. Dit zal ook de voornaamste reden zijn dat veel van de huurders de huur van hun woning aan de hoge kant vinden, waarschijnlijk hebben zij de laatste jaren inkomensafhankelijke huurverhogingen voor hun kiezen gekregen.

Dat we in Dinteloord vooral eengezinswoningen hebben blijkt uit het feit dat 67 % in een eengezinswoning en “slechts” 18 % in een flat, appartement, portiekwoning, o.i.d. woont.

 

Een ander onderdeel van de vragenlijst had te maken met het verwachtingspatroon van de huurders in verband met het kunnen blijven betalen van de huur.

Ruim een derde, 34 % maakt zich daar enigszins bezorgd over, 9 % een beetje en ook 9 % heel bezorgd. 30% maakt zich weinig zorgen en 9 %  helemaal niet.

Op de vraag of het huishoudinkomen de komende 2 jaar gelijk blijft of veranderd antwoord ruim de helft (56%) dat het gelijk zal blijven, 30 % verwacht dat het daalt, dit zijn waarschijnlijk huurders die tegen hun pensioen aan zitten of nog inwonende kinderen hebben.

Kijken we naar de woonduur dan blijken Dinteloorders behoorlijk honkvast te zijn.

Tegenover 26 % dat korter dan 5 jaar in dezelfde woning zit, staan even veel huurders (25%) die langer dan 25 jaar in hun woning zitten.

 

Leefbaarheid :

Hierbij kijken we naar openbaar groen, zwerfvuil, overlast van hangjongeren, parkeerproblemen en dergelijke.

De hoeveelheid groen scoort met 68 % voldoende / goed naar behoren, 16 % vindt het gemiddeld, slechts 15 % is hier ontevreden over.

Bij het onderhoud van het groen is de tevredenheid een stuk minder :

Maar 48 % is hier tevreden over, 32 % zeer ontevreden en 20 % scoort gemiddeld.

Verlichting directe omgeving :

Hoewel dit met 63 % hoog scoort, zit dit toch minstens 8 % onder het landelijk gemiddelde, de andere 36 % is verdeeld tussen slecht/onvoldoende en gemiddeld. Dit lijkt mij een aandachtpunt voor de gemeente.

Aanwezigheid van speelvoorzieningen, dit is duidelijk geen hot item, ruim een derde van de respondenten(35%) heeft geen mening, 38 % vindt het voldoende/goed, 16 % gemiddeld en 11 % slecht / onvoldoende.

Voorzieningen vanaf 12 jaar geeft toch een ander beeld, ook hier heeft 35 % geen mening maar slechts 24 % vindt het voldoende / goed terwijl 28 % het onvoldoende vindt.

Waar het gaat om parkeervoorzieningen is men hopeloos verdeeld :

53 % vindt dit voldoende / goed maar 33 % vindt het onvoldoende / slecht.

Ook over de verkeersveiligheid is men het niet eens :

50 % voldoende / goed, 28 % slecht en 21 % gemiddeld.

Het zelfde geldt voor het openbaar vervoer, hoewel velen hier geen mening over hebben : 32 %. 23 % voldoende, 13 % gemiddeld maar ook 32 % onvoldoende.

Over de volgende zaken is men het veel meer eens en ook meer tevreden :

Rommel op straat(netheid rond complex/woning :

 

                                                                                  

53 % tevreden, 28 % gemiddeld en 17 % ontevreden

Sociale veiligheid ’s avonds : 56 % goed, 26% gemiddeld, 15 % ontevreden

Sociale veiligheid in weekend : 49 % goed, 30 % gemiddeld, 18% ontevreden

Onderlinge contact/saamhorigheid : 57 % goed, 26 % gemiddeld, 15 % slecht / ontevreden. Bij alle onderdelen heeft 3 % geen mening.

Overlast door hangjongeren :

Hiervan heeft slechts 14 % last, 73 % niet en 13 % heeft geen mening !

Omdat we de uitslag van de achterbanraadpleging nog maar net binnen hebben willen we

de rest van de cijfers eerst nauwkeurig analyseren en er dan later in een uitgebreid artikel meer aandacht aan besteden. Wat echter al wel gesteld kan worden is dat de meeste huurders van Woonkwartier in Dinteloord redelijk tevreden zijn en dat vinden wij een goed teken en een mooie basis voor de verdere samenwerking met Woonkwartier en onze collega’s van de andere huurdersorganisaties. Enkele vragen over de leefbaarheid worden beantwoord door de na de pauze aangeschoven beleidsambtenaar van de gemeente Steenbergen, Martin Meulblok.

 

10. Rondvraag

       Alle vragen die onder de leden leefden zijn al beantwoord tijdens de behandeling van de enquêteresultaten.

      

11. Sluiting

       Omdat er na de presentatie van de enquêteresultaten geen vragen meer resteren, sluit René de vergadering, dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng, met name Anne Hart van Woonkwartier en Martin Meulblok van de gemeente Steenbergen voor hun assistentie bij het beantwoorden van de vragen bij de behandeling van de enquête en biedt iedereen nog een drankje t.g.v. het 20 jarig bestaan van Huurdersvereniging Dinteloord. Hij sluit de vergadering om 21.54 uur en wenst iedereen wel thuis.

 

 

  

 

Was getekend,

P. Visser