AGENDA LEDENVERGADERING

 

Dinteloord, maart 2017 

 

Aan                : Leden Huurdersvereniging Dinteloord

Onderwerp    : Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Datum            : Woensdag 10 mei 2017

Locatie           : Hervormd Centrum, Westvoorstraat 18 (Grote Zaal)

Aanvang       : 19.30 uur

Archief           : Agenda alv 2017.05.10

 

Geachte leden,

 

Het bestuur van Huurdersvereniging Dinteloord nodigt jullie van harte uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op woensdag 10 mei 2017

 

De volgende agenda zal behandeld worden :

1.    Opening

2.    Notulen ledenvergadering 28 april 2016 (Zie Nieuwsbrief 2016 - 2)

3.    Secretarieel jaarverslag 2016 (Zie ommezijde)

4.    Financieel verslag 2016

       –  verslag kascontrolecommissie

       –  verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie

       –  begroting 2018

5.    Bestuursverkiezing :

      -  Aftredend en herkiesbaar zijn :

      Piet Karman, penningmeester ;

      Ad Sinnema, bestuurslid, vice voorzitter.

      -  Aftredend en niet herkiesbaar is :

      Henny van Drongelen – de Bonte, bestuurslid.

      Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot een half uur voor de        

      vergadering melden bij het bestuur. Stel je verkiesbaar en breng het bestuur weer

      op volle sterkte, niemand zal hier spijt van krijgen !

6.   Jaarverslag 2016 nader uitgelegd

7.   Stand van zaken m.b.t. de samenwerking met de twee andere

      huurdersorganisaties van Woonkwartier

8.   Pauze

9.   Huurdersvereniging Dinteloord 20 jaar jong – wat heeft het ons gebracht ?

      In 1997 ontstond de HVD uit het bewonersplatform en dus is 2017 het jaar van

      ons 20 jarig bestaan.

10. Rondvraag

11. Sluiting

 

Hoogachtend,

 

 

Bestuur Huurdersvereniging Dinteloord