Grote verschillen in plannen voor huurstijging

 

6 juli 2018

 

De huren in vijf jaar tijd verhogen met gemiddeld 0,5 % per jaar. Of juist met 3,21 % per jaar. Als het gaat om betaalbaar houden van de huurprijzen hebben woningcorporaties hele verschillende beleidsvoornemens.

 

 

Ieder jaar moeten woningcorporaties de minister van BZK en de Autoriteit Woningcorporaties cijfers leveren over de investeringen die zij de komende vijf jaar van plan zijn.

 

Beleidsvoornemens

 

Door cijfers aan te leveren voor de zogenaamde ‘dPi’ doen woningcorporaties uit de doeken wat zij van plan zijn uit te geven aan betaalbaar houden van de huurprijzen, de bouw van nieuwe woningen en verbeteren van woningbezit. Corporaties moeten hun investeringsplannen ieder jaar voor 15 december aanleveren. 

 

Investeringsmogelijkheden

 

Met de rapportage IBW (Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties) brengt de overheid vervolgens in kaart wat corporaties nog extra kunnen investeren. De mogelijkheden die er zijn om extra geld te lenen, met borging van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is daarbij bepalend. De IBW wordt ieder jaar gepubliceerd voor 1 juli op de website www.woningwet2015.nl (externe link).

 

Laagste en hoogste huurstijging

 

De Woonbond keek naar de beleidsvoornemens van corporaties, de informatie uit de dPi dus. Daaruit blijkt dat de laagste voorgenomen huurstijging van Brabant Wonen uit Oss komt. Die corporatie is de komende vijf jaar van plan de huren te laten stijgen met gemiddeld 0,5%. De hoogste is die van Woningbouwvereniging Erfgooiers in Laren. Daar is 3,21% huurstijging het voornemen. Het gemiddelde van alle corporaties samen is 1,86%. Dat is 0,3% hoger dan de gemiddelde inflatie die voor de komende vijf jaar wordt verwacht.

 

Interessant voor huurdersorganisaties

 

De beleidsvoornemens en de extra bestedingsruimte zijn voor huurdersorganisaties interessant, want inzicht in de corporatieplannen helpt bij de gesprekken die zij met hun verhuurders voeren. Net als gemeenten praten huurdersorganisaties mee over ‘prestatieafspraken’. Dit zijn beleidsplannen waarin afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld het aantal nieuwe seniorenwoningen dat een gemeente nodig heeft, of over huurverlagingen die nodig zijn om huren betaalbaar te houden.

betaalbaarheid        woningcorporatie

bron : Woonbond