Jaarverslag 2015 van de secretaris / voorzitter

 

Omdat de ambtelijk secretaris die het jaarverslag 2014 schreef er kort daarna de brui aan gaf én omdat er in 2015 verschrikkelijk veel gebeurd is waarover we U in dit verslag willen informeren, hebben we besloten het samen te schrijven. Die “we” zijn in dit geval vader en dochter. De dochter, hoewel niet woonachtig in Dinteloord maar wel sterk betrokken bij het  reilen en zeilen van Huurdersvereniging Dinteloord, onder meer omdat ze al een aantal jaren de Nieuwsbrieven in elkaar zet en omdat ze al jaren secretaresse is bij een ander samenwerkingsverband waar ondergetekende ook jaren voorzitter van was, besloot ook nu de helpende hand toe te steken en werd zo ambtelijk notuliste en secretaresse samen met mij omdat op het secretariaat nu eenmaal de meeste post en informatie binnen komt. Daar ben ik heel blij mee want anders had 2015 heel anders af kunnen lopen dan nu het geval is. Het jaar is n.l. het best samen te vatten in één woord : hectisch !

Laten we daarom bij het begin starten. Zoals ik in vorige nieuwsbrieven al schreef, werd per 1 juli de nieuwe woningwet ingevoerd en daarin zitten een flink aantal verbeteringen voor wat betreft de positie van huurders, maar zeker van huurdersbelangenorganisaties zoals Huurdersvereniging Dinteloord er een is. Dat was al meteen te merken bij de veruit grootste klus die we in ons bestaan sinds 1997 te verstouwen kregen. Eind februari, begin maart, kort voor U het in de krant kon lezen, werden we geïnformeerd over de plannen van Woningstichting Dinteloord om te fuseren met Bernardus Wonen in Oudenbosch en Brabantse Waard in Zevenbergen. Nu maken bestuurders van een huurdersvereniging gemiddeld maar één keer in hun loopbaan een fusie mee en dus was het voor ons ook de eerste keer. Het was echter wel de bedoeling om met een voor alle partijen goed resultaat voor de dag te komen.

Dit was de aanleiding voor een lange reeks overlegbijeenkomsten en vergaderingen die van half april tot begin oktober een enorme claim op vrijwel alle bestuursleden van Huurdersvereniging Dinteloord legden. Gemiddeld elke twee weken kwamen we met onze collega's uit Oudenbosch en Zevenbergen én met onderhandelaars van de drie beoogde fusiepartners, veelal de drie directeuren bij elkaar. Er was dan ook nogal wat te bespreken. Omdat de woningen van Woningstichting Dinteloord er gemiddeld beter bij staan dan die van de andere twee, moesten we zorgen dat die kwaliteit na de fusie op dat niveau geborgd bleef, zodat geen enkele huurder er op achteruit zal gaan.

Daarnaast kwamen uiteraard ook zaken als betaalbaarheid, bereikbaarheid en service aan de orde. Enfin, in de Nieuwsbrief 2015 – 2 heeft U hier alles over kunnen lezen en het resultaat was dan ook dat de huurders van WSD, zowel de leden als de niet-leden die wij op 1 oktober 2015 bij een presentatie vroegen of zij nog aanvullingen of wensen hadden, vrijwel unaniem tevreden waren met het door onze noeste arbeid bereikte resultaat.

Dat was een opsteker omdat we al sinds het begin van het jaar ook mevrouw Geers – Zantboer misten die al sinds de oprichting van de vereniging in 1997 bestuurslid was maar

om gezondheidsredenen in april aftrad en waar we geen vervanger voor hadden kunnen vinden. Nadat we in oktober dus met een positief advies en een positieve zienswijze het belangrijkste deel van de fusiebesprekingen afgerond hadden, gingen we met de volgende   opgave aan de slag. Zoals we in het begin van dit verslag al schreven, per 1 juli werd de nieuwe woningwet ingevoerd en één van de belangrijkste onderdelen daarvan zijn de prestatieafspraken. Hierover stond al een artikel in de vorige nieuwsbrief maar we zijn er na alle fusiebesprekingen nu ook serieus mee aan de slag gegaan. In deze nieuwsbrief leest u er nog een artikel over. Verder hadden we natuurlijk de gebruikelijke activiteiten zoals een paar vergaderingen met het management van Woningstichting Dinteloord en uiteraard de Algemene Ledenvergadering waarvan U de notulen in de vorige nieuwsbrief kon lezen. Een andere, bijzonder leuke activiteit was de stand die we op de braderie hadden. De woningstichting wilde de belangstelling voor energiebesparende maatregelen onder haar huurders een duwtje in de goede richting geven en zo deelden we een stand voor het kantoor van de WSD. Daarnaast hadden we ook de energiebus van de Woonbond naar Dinteloord gehaald en heel wat Dinteloorders klopten daar aan voor informatie of advies wat te doen in specifieke gevallen waar niet zo veel over bekend was. Al met al een bijzonder leuke dag waar Huurdersvereniging Dinteloord zich weer eens aan de bevolking van Dinteloord kon laten zien. Onbekend maakt onbemind ten slotte en sinds de algemene ledenvergadering zitten we met minimaal één vacature binnen het bestuur die we graag opgevuld willen zien omdat er anders werk blijft liggen en dat is noch voor het bestuur, noch voor de leden leuk. Die leden moeten er volgens ons n.l. vanuit kunnen gaan dat wanneer zij specifieke hulp bij een huurgerelateerd probleem hebben, zij hiervoor het bestuur kunnen benaderen en dan moeten zij niet te horen krijgen “Ja leuk maar dat is uw probleem, daar hebben wij geen tijd voor.” Daarom leden, kom naar de algemene ledenvergadering op 28 april en stel u kandidaat voor een (aspirant-) bestuursfunctie. Verder hadden we in 2015 uiteraard weer ons jaarlijkse overleg met de Raad van Commissarissen van Woningstichting Dinteloord, hadden we tijdens een aantal bestuursvergaderingen ook onze eigen afgevaardigden in die RvC aan tafel en was er in verband met de voorgenomen fusie ook een overleg met de wethouders en beleidsambte-naren van de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Steenbergen. Verder gingen meerdere bestuursleden van Huurdersvereniging Dinteloord vier keer naar de Provinciale Vergaderingen (PV) van de Woonbond in Goes, waar ondergetekende ook voorzitter is.

Ook waren meerdere bestuursleden aanwezig bij informatieavonden voor bewoners van de nu fraai gerenoveerde woningen aan De Ruyterstraat en Prinses Irenestraat, de gemeentelijke informatieavond voor de omwonenden van de JOP, de plaats aan de Witte de Withstraat waar nu de voetbalkooi staat, werden enkele bijeenkomsten van collega huurdersorganisaties in de regio bezocht en was er uiteraard een bestuursafvaardiging op de condoleance bijeenkomst voor de echtgenote van onze trouwe Nieuwsbrief bezorger de heer Nieuwkerk. Kortom, 2015 was voor Huurdersvereniging Dinteloord een bijzonder, gedenkwaardig en vooral hectisch jaar.

 

René & Patricia Visser