Jaarverslag 2014 van de ambtelijk secretaris

 

De voorzitter hoeft ditmaal niet een andere pet op te zetten om dit jaarverslag te schrijven want nu ik aangetreden ben als ambtelijk secretaris kan hij die pet aan de kapstok laten hangen.

 

De vereniging had op 1 januari 2014 264 leden, in de loop van het jaar mochten wij 12 nieuwe leden verwelkomen. Helaas zegden 11 leden hun lidmaatschap wegens verhuizing, overlijden enz. op zodat de stand per 31 december 2014 265 leden is.

Voorwaar geen slecht resultaat en het bewijst wederom dat onze vereniging in een behoefte voorziet.

 

Het bestuur werd op de algemene ledenvergadering van 15 april versterkt met de benoeming van Ad Sinnema als algemeen bestuurslid en mijzelf als ambtelijk secretaris. Het hoe en waarom als ambtelijk secretaris en niet als secretaris is in de notulen van die vergadering uit de doeken gedaan. Graag verwijs ik daar naar.

 

Helaas moesten wij afscheid nemen van Sjaan Mangelaars. Na het overlijden van zijn vrouw Nel heeft hij besloten naar Fijnaart te verhuizen.

Een delegatie van het bestuur heeft van hem afscheid genomen en hem bedankt voor de vele jaren dat hij bestuurslid is geweest.

 

In het vierde kwartaal mochten wij Annie Jongbloed verwelkomen als aspirant bestuurslid. Zij voelt zich inmiddels al thuis in het bestuur en wij zullen Annie in de algemene ledenvergadering van april 2015 dan ook voordragen voor benoeming.

 

In januari bezochten wij een symposium in Utrecht van de Woonbond en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties.

Het symposium had als thema de rechten en plichten van huurdersverenigingen en commissarissen van woningcorporaties in hun overleg.

In maart waren wij te gast bij de Huurdersvereniging Woonbelang Made op een door hen georganiseerde regiobijeenkomst.

De bijeenkomst had als thema de nieuwe warmtewet en Henk Tegels, onze consulent van de Woonbond gaf hier een boeiende uitleg over.

Ook bezochten wij de vier provinciale vergaderingen van de Nederlandse Woonbond afdeling Zeeland in Goes met telkens een ander thema.

In oktober waren wij present op de landelijke huurdersdag in Ede waar geprotesteerd werd tegen de desastreuze plannen van minister Stef Blok.

 

Op het gebied van het volgen van cursussen was er ook het nodige te doen.

In juni bezocht ik zelf de cursus ”het lezen van de jaarrekening”. Dit was hoognodig want wij hadden als bestuur onvoldoende kennis in huis om een goed oordeel te kunnen geven over onder andere huurverhogingvoorstellen.

Nu kunnen wij een goed geargumenteerd advies hier over geven, mits wij tijdig over de juiste cijfers beschikken.

In oktober/november bezochten Ad Sinnema, Annie Jongbloed en ikzelf de basiscursus volkshuisvesting die vier avonden in Goes werd gegeven.

Een succes voor onze vereniging die gepleit heeft voor het geven van cursussen in de regio in plaats van in Utrecht. Dit betekent een aanzienlijke besparing op de reiskosten en reistijd. De opkomst was meer dan verwacht dus ligt de conclusie voor de hand dat het organiseren van cursussen in de regio in de toekomst vaker zal plaatsvinden.

Voor hen die de cursussen volgen heeft het als plezierige bijkomstigheid dat zij minder lang onderweg zijn. Het is en blijft allemaal vrijwilligerswerk dat vaak in de avonduren plaatsvindt.

 

In de loop van het jaar werden wij verrast door Woningstichting Dinteloord die de bestaande samenwerkingsovereenkomst wil vervangen door een nieuwe participatie-

overeenkomst.

Omdat het concept  een aantal voor ons onduidelijke bepalingen bevatte hebben wij dit concept na een eerste overleg met de woningstichting laten screenen door Henk Tegels van de Woonbond.

Dit resulteerde in een groot aantal aanpassingen en na een aanpassing onzerzijds over de financiering hebben wij het herziene concept aangeboden aan de woningstichting voor verder overleg.

Zij gaven echter aan dat zij op dat moment geen tijd konden vinden en tillen het overleg over het jaar heen naar voorjaar 2015. Wordt vervolgd !.

 

Op het gebied van informatie en nieuwsvoorziening heb ik de website van de vereniging onder mijn hoede genomen. Ook op Facebook heb ik een pagina gemaakt.

In Nederland heeft 96% van de huishoudens toegang tot het internet en mijn streven is om minstens één maal per maand de website en de Facebookpagina te actualiseren met huurnieuws en zo nodig lokaal nieuws. Dat dit in een behoefte voorziet blijkt wel uit de teller op de website die vanaf de herstart eind 2013 van 960 bezoekers is gestegen tot meer dan 3000 bezoekers in januari 2015.

De komende jaren zullen wij toch meer moeten overgaan naar digitale nieuwsvoorziening omdat de kosten van de papieren nieuwsbrief alsmaar blijven stijgen.

Een digitale nieuwsbrief ligt meer in de lijn van deze tijd en kost een fractie van de papieren nieuwsbrief. En dat is weer gunstig voor ons budget en dus ook voor u.

In een veranderende maatschappij zullen ook wij ons moeten aanpassen.

 

Steenbergen, 31 januari 2015

Peet Dalmeijer, ambtelijk secretaris