2012

Weer een jaar voorbij en dit was het 15e jaar van Uw vereniging. We
hebben dit niet gevierd! In de tijd van crisis en bezuinigingen waar min-
der vaak meer moet kosten leek dit ons geen goed idee. Maar verder al-
leen over wat we dan wel afgelopen jaar gedaan hebben in 2012, daar
gaat het tenslotte om!
Het jaar begon wat minder toen ons het bericht bereikte dat Dhr. Bart van
Maaren was overleden. Bart was jarenlang een bekwaam en enthousiast
bestuurslid binnen onze vereniging. We missen hem nog steeds. Met een
ander bestuurslid van ons ging het gelukkig weer wat beter. Jo is herstel-
lende en weer actief geworden binnen het bestuur.
Zakelijk gezien begonnen we 2012 met onze aanwezigheid op het inloop-
spreekuur van wethouder Heijmans en even later bij het college van
B&W. Wat daaruit kwam heeft u kunnen lezen in de eerste nieuwsbrief
van 2012 maar in het kort verdwenen de toegezegde 180 woningen voor
Dinteloord net zo snel als de euro’s op een Cypriotische bankrekening.
Dhr. van Geel gaf aan dat Dinteloord eerst moet aantonen in de regio dat
wij deze woningen echt nodig hebben anders kunnen ze zomaar ergens
anders terecht komen. Waar wel verder aan gebouwd werd was de pa-
piermolen. Tegen de tijd dat deze nieuwsbrief bij u op de deur valt is het
complex opgeleverd en gaan de eerste bewoners over. Een aanwinst voor
Dinteloord maar geen extra woningen want eerst is het oude complex
gesloopt.


Wat ook weer in ere werd hersteld is een voorzitter voor onze vereni-
ging. Tijdens de algemene ledenvergadering werd René Visser verkozen
tot voorzitter.
Woningstichting Dinteloord wilde ook wat rechttrekken. In sommige
complexen werden er geen servicekosten gerekend en andere weer wel.
Wij, HVD, vonden het goed dat overal servicekosten werden gerekend
maar daar waar servicekosten werden ingevoerd wel de huur omlaag met
hetzelfde bedrag. Ook ontvingen we een adviesaanvraag over de inko-
mensafhankelijke huurverhoging. Maar nog voordat we enig advies kon-
den uitbrengen stond al in de Dintel en Vliet dat er een inkomensafhanke-
lijke huurverhoging kwam en dat men al druk bezig was om de verzamel-
inkomens op te vragen bij de belastingdienst. Protest van ons bij de wo-
ningstichting en een nieuwsflits naar onze leden. Uiteindelijk ging de
inkomensafhankelijke huurverhoging toen niet door en bepaalde de rech-
ter dat de belastingdienst geen gegevens aan de corporaties mocht ver-
strekken (zaak aangespannen door huurders in Amsterdam).
En toen viel er een uitnodiging voor een regio overleg binnen. Leden die
al wat langer lid zijn weten misschien nog dat we ‘vroeger’ ook regelma-
tig een regio overleg hadden maar ditiswat verwaterd. Huurders Belangen
Vereniging Bernardus Wonen uit Oudenbosch nam hiervoor het initia-
tief .Het eerste overleg was een echt kennismakingsoverleg. De aanwezi-
ge verenigingen konden zich presenteren en onderling werden er volop
gegevens uitgewisseld. Het tweede overleg had al een thema, wonen 4.0.
Dit mooie plan is helaas niet overgenomen door nationale politiek.
Wel is uit het regionale overleg ook een regionale cursus ontstaan. Bij-
scholen en verder ontwikkelen is voor bestuursleden van een huurdersver-
eniging een continue proces maar in plaats van een landelijke cursus te
bezoeken is er eerst onderzocht waaraan behoefte is en wordt deze cursus
ingekocht en regionaal gegeven.
Wat verder weer opgepakt is het overleg met de Raad van Commissa-
rissen. We spraken o.a. over continuïteit van de RvC en de onderhouds-
toestand van de huurwoningen in Dinteloord. Onderhoud aan huurwonin-
gen wordt minder preventief en meer correctief. Mocht u in de toekomst
zorgen krijgen over het staat van uw huurwoning laat het ons weten dan
nemen wij dit mee in het overleg met onze corporatie.
In het kader van de leefbaarheid is er ook dit jaar weer een schouwronde
geweest. Nieuw was dat er dit jaar een ambtenaar van de gemeente mee-
liep. Hij legde uit dat we geen goud kunnen verwachten en soms met
brons genoegen moeten nemen. Wel was hij zo sportief om toe te geven
dat op diverse plaatsen het openbare onderhoud onder de maat was.
Onze voorzitter werd ook nog eens voorzitter van de Provinciale vergade-
ring van de woonbond. Ook hierover kon u lezen in onze nieuwsbrief. Dit
was toch weer een opsteker voor onze kleine vereniging. Minder was het
overleg in het najaar met de corporatie. Financieel gaat het niet best. Mo-
gelijk heeft u het recent ook al reeds gelezen in de West-Brabander. De
komende huurverhoging wordt maximaal benut en verder is het vooral
bezuinigen wat de klok slaat. Onze verhuurder moet ook bijdragen aan de
verliezen van enkele omgevallen corporaties (o.a. Vestia en WSG) en de
huidige minister heeft een leuke inkomstenbron bedacht. Een verhuurders-
heffing. Gewoon een algemene belasting oplopend tot 2 miljard per jaar
vanaf 2018. Op te brengen door de verhuurders en die leggen de rekening
weer bij ons. Meer hierover in deze nieuwsbrief maar dat het ook ons per-
soonlijk gaat raken staat buiten kijf.