2011

In een dubbelrol zoals ik die afgelopen jaar vervuld heb, ontgaat je heel weinig, beter gezegd vrijwel niets.Begrijp me goed, ik vind dat prima want hoe meer je weet, des te beter afgewogen zijn de beslissingen die je neemt. En dat moet je ook als waarnemend voorzitter nu eenmaal regelmatig doen.

Als je de ene week een vergadering met het HVD bestuur hebt waarin het reilen en zeilen van de vereniging ter sprake komt, de volgende in een overleg zit over de leefbaarheid van Dinteloord en hoe die positief te beïnvloeden valt en weer een week later bij een lid van de HVD zit die met de kwaliteit van zijn woning worstelt maar niet goed weet hoe dit probleem aan te pakken, dan moet je over behoorlijk wat bestuurlijke bagage beschikken en bovendien goed kunnen relativeren, want alles in het leven is uiteindelijk betrekkelijk en niet ieder probleem kan op dezelfde wijze opgelost worden.

Zo dat is er uit, nu terug naar de orde van de dag. Met een regering als de huidige, pro woningbezitters en anti huurders  was het in ieder geval geen saai jaar. Naast de reguliere bestuursvergaderingen waarvan we er in 2011 hoe toevallig, 11 hadden, kwamen er ook nog 4 overleg bijeenkomsten met Woningstichting Dinteloord, 4 provinciale vergaderingen van de Nederlandse Woonbond, eveneens 4 besprekingen over de leefbaarheid van Dinteloord en daaraan verwante zaken met Woningstichting Dinteloord, Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland en Winkeliersvereniging Dinteloord Winkeloord waarvan 1 met de kernwethouder én een schouw-ronde door Dinteloord. En dan heb ik de belangrijkste vergadering van het afgelopen jaar nog niet genoemd. Dat was de algemene ledenvergadering waarin we veel wat met huren en wonen te maken had bespraken maar waar we ook afscheid namen van 2 bestuurders pur sang die zich jarenlang voor de vereniging ingezet hebben. Leen van de Merbel en Bart van Maaren werden op gepaste wijze in het zonnetje gezet en met instemming van de aanwezige leden bedankt voor hun inzet. Hun opvolgers waren gelukkig al een aantal maanden als kandidaat – bestuursleden actief en zij werden dan ook bij acclamatie gekozen tot respectievelijk penningmeester en algemeen bestuurslid. Ik kan met een gerust hart stellen dat de samenwerking met de nieuwe bestuursleden voortreffelijk is en dit ook geldt voor de sfeer tijdens de vergaderingen. Dit moet voor leden die twijfelen of zij zich kandidaat zullen stellen voor een bestuurszetel, uiteindelijk zoeken we naast een voorzitter ook nog naar algemeen bestuursleden, voldoende zijn om zich aan te melden bij ondergetekende.

Met een volledig bestuur van 7 personen kunnen de taken nu eenmaal beter verdeelt worden dan wanneer het bestuur maar uit 5 personen bestaat. Dat zal ook de reden zijn dat ik afgelopen jaar ruim 40 keer namens Huurdersvereniging Dinteloord de deur uit was naar de hiervoor beschreven bijeenkomsten. Beste leden, wees niet ongerust, ik deed het met plezier!

Ook in 2011 werden we geconfronteerd met het feit dat we een bestuurslid geruime tijd moesten missen wegens ziekte. In eerste instantie zelfs met 2 maar deze situatie was gelukkig van korte duur, dit bestuurslid draait na een korte pauze weer volledig mee en ook het andere bestuurslid is na een zware operatie aan de beterende hand. Van wat we nog meer deden in 2011 was al een groot deel te lezen in de vorige nieuwsbrief. De resultaten van de enquête onder alle huurders van Woningstichting Dinteloord die we verdeelt over 4 wijken gehouden hebben zijn op een rij gezet en hierop gebaseerd willen we beleid ontwikkelen.

Wat kwam er nog meer langs in 2011? Nou zoals gezegd, in breed verband bespraken we de leefbaarheid van Dinteloord en hoe die verder te verbeteren is, op de vergaderingen en enkele symposia van de Woonbond die ik bezocht kreeg de actuele politieke situatie in Nederland veel aandacht en daarbij sprak iedereen die het weten kan zijn bezorgdheid uit over de plannen die dit kabinet uit wil voeren en die sterk in het nadeel van huurders en vooral huurtoeslagontvangers is.

Op lokaal niveau valt te melden dat de appartementen aan de Papiermolen inmiddels leeg en gesloopt zijn en dat er in de loop van dit jaar met de bouw van de nieuwe begonnen zal worden.

Afgaande op de presentatie tijdens de Gemeentelijke inloopavond van januari 2011 gaat er nu eindelijk wat gebeuren op de voormalige voetbalvelden aan de Oostgroeneweg en ook daar wil de woningstichting een aantal nul treden woningen, zo heten de seniorenwoningen tegenwoordig, realiseren.

Naast deze goede berichten kunnen we stellen dat de brieven die jaarlijks naar onze leden gestuurd worden waar preventief onderhoud plaats vindt, ook in 2011 hun doel bereikt hebben. Er is op het secretariaat geen enkele klacht over dit onderhoud binnen gekomen. Dit was het zo ongeveer voor wat betreft 2011. Tijdens het schrijven van dit jaarverslag bereikte ons droevig nieuws. Hoewel het slechts zijdelings met 2011 te maken heeft, wil ik het op deze plaats wel vermelden.

Toen we op de algemene ledenvergadering van 2011 afscheid namen van Bart van Maaren als bestuurslid, kon niemand bevroeden dat we in januari 2012 definitief afscheid van hem moesten nemen. Toch is dat zo want nadat Bart medio september verhuisd was naar Alblasserdam, is hij op 12 januari j.l. in een ziekenhuis in Dordrecht na een kortstondige ziekte overleden. Bart is 72 jaar geworden.

Wij zullen ons hem herinneren als een kundig, loyaal en vooral betrouwbaar bestuurder die, hoewel hij geen Dinteloorder van geboorte was, veel heeft bijgedragen aan de organisatorische structuur van Huurdersvereniging Dinteloord.

René Visser